HARDBIKE és una prova esportiva que es realitza en 4 dies i que té com a objectiu el repte personal de finalitzar aquestes tres etapes de duresa considerable.

La participació en aquesta prova esportiva serà de forma individual o en parelles, podent aquestes ser mixtes o formades exclusivament per membres del mateix sexe.

Durant aquestes quatre etapes, es prendran els temps de cada participant com a element de seguretat i control de tots els corredors, per assegurar-se de saber en quin punt es troba en qualsevol moment i si està capacitat per completar cadascuna de les etapes íntegrament, i, en conseqüència, prendre la sortida a l'etapa següent.

Si un corredor finalitza una de les etapes fora del període marcat per l'organització, se li permetrà prendre la sortida en les altres etapes, però en cap cas serà considerat com a "finisher" de la prova en la seva totalitat.

Es fixen uns temps de tall, anunciats a la informació de les etapes, amb la intenció que els participants puguin establir les seves estratègies per completar la prova i garantir-ne la seguretat. Qualsevol corredor que superi aquests temps quedarà fora de l'etapa a partir d'aquell moment (la qual cosa se li comunicarà). Tot i això, com s'ha informat anteriorment, se li permetrà prendre la sortida a l'etapa següent.

A HARDBIKE, és obligatori l'ús del GPS com a mecanisme per seguir el recorregut. Durant les etapes, només hi haurà senyalització per indicar l'accés a carreteres i passos complexos. El seguiment per GPS serà la via per completar els recorreguts.

Els temps presos amb la intenció de conèixer la posició dels corredors es facilitaran posteriorment a tots els participants a través d'un "ordre d'arribada", amb la finalitat que cadascú sigui conscient de quan temps li ha portat completar cadascuna de les etapes i aquests temps es sumaran per obtenir un total d'hores de BTT que ha realitzat al llarg de la prova.

Tots els itineraris són 100% ciclables i s'han comprovat en diverses ocasions. Això no significa que, a causa de la fatiga o la tècnica, el corredor es trobi amb alguna petita zona on consideri que ha de baixar de la bicicleta per superar-la amb més rapidesa i seguretat a peu, en comptes de muntar a la bicicleta.

En finalitzar qualsevol de les etapes, l'organització pot sol·licitar el GPS a qualsevol corredor per corroborar que ha seguit correctament la ruta, i, en conseqüència, que és mereixedor de la condició de "finisher" de la prova.

El participant pot triar la talla dels obsequis, sempre que hagi fet la inscripció abans del 10 d'abril. En cas contrari, ha de prendre en compte que l'organització ha hagut de fer una estimació de les talles contractades posteriorment i potser no serà la que desitja.

En l'apartat de recorregut, els participants trobaran els diferents itineraris proposats (quan aquests es facin públics), que poden ser modificats (parcialment o totalment, així com en les dates previstes) per part de l'organització si ho considera oportú, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels mateixos corredors.


CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

Com ja s'anticipa en els punts descrits anteriorment, HARDBIKE és una prova esportiva, el seu interès va més enllà del purament competitiu, es tracta de desplaçar-se a aquest territori per gaudir de tres jornades autèntiques de mountain bike, i, per tant, el bon ambient ha de prevaldre per sobre de tot.

L'organització per aquest 2024 preveu diferents escenaris, que es descriuran a continuació, perquè tot participant pugui tenir des del primer moment la informació sobre com es procedirà depenent de la situació:

1.- Situació normal: El primer pla passa per una situació normal, en la qual la prova es desenvoluparà sense cap mena de limitació en cap dels seus apartats, és a dir, una prova de mountain bike amb recorreguts marcats, però on el GPS és el principal sistema d'orientació i les marques són només ajuts perquè els participants puguin anar més tranquils. Si es pot realitzar en aquest escenari, la sortida es farà en grup, es disposarà d'avituallament durant l'etapa al qual es podrà accedir sense restriccions, així com menjar al final de l'etapa, lliurament de premis...

2.- Situació amb certes restriccions obligatòries: A causa de la pandèmia COVID19, l'organització intentarà adaptar-se a la situació, seguint totes les regulacions necessàries. Per tant, si en el moment de realitzar la prova esportiva és obligatori el distanciament social, s'establirà un sistema de sortida que ho permeti. Qualsevol altra mesura que sigui d'obligat compliment (modificació dels avituallaments, canvis en el sistema d'alimentació al final de l'etapa) es modificarà segons indiquin les autoritats competents, per bé de tots els participants i de l'organització.

3.- Situació de prohibició de proves esportives: En cas que no sigui permès realitzar proves esportives o que la situació no ho aconselli, l'organització canviarà HARDBIKE a un format lliure. Això significa que tots els participants podran recollir la seva bossa del corredor i realitzar les etapes de forma individual, donant prioritat a l'activitat física com a element d'oci. En aquest cas, cada corredor ha de determinar l'ordre en què vol fer les etapes, sortint a l'hora que desitgi, aprofitant que a la data prevista, tots els camins estaran nets per al seu ús i podran gaudir-ne plenament. En aquest cas, els itineraris s'han de seguir només a través del sistema GPS ja que, no sent una prova esportiva com tal, l'organització no els pot marcar.

Tot i que les etapes es facin en format lliure, l'organització obre la possibilitat que els corredors puguin mesurar-se "contra" els altres participants mitjançant l'aplicació STRAVA, on han de penjar la seva ruta i, d'aquesta manera, es pot determinar l'ordre dels temps entre tots els participants i optar als premis de cadascuna de les categories.

4.- Situació de restriccions de mobilitat: Si en el moment de realitzar la prova ens trobem amb limitacions de mobilitat, l'organització, com en el cas anterior, determinarà que els recorreguts es facin en format lliure. A diferència del punt anterior, en lloc de realitzar les etapes durant els 3 dies en què es fa HARDBIKE, els participants disposaran d'un període de temps molt més ampli, condicionat per les dates de les restriccions de mobilitat (la intenció és que tothom tingui suficient temps per venir a fer-les, de manera que el termini de temps es situarà entre 1 mes i 2 mesos).

Com en el cas anterior, s'animarà a tots els participants a que enregistren les seves rutes amb STRAVA, per poder realitzar una classificació total i per categories i optar als trofeus de cadascuna d'elles.

HARDBIKE vol deixar clar que aquests escenaris en cap cas seran proposats per l'organització, sinó que vindran donats per la situació en la qual ens trobem i l'organització, a nivell objectiu, aplicarà el protocol que sigui pertinent en el moment de la realització de la prova, adaptant-la com es determina en aquest punt.

CATEGORIES

HARDBIKE té les següents categories:

§ Lumberjack Elite: En aquesta categoria participen aquells que tenen llicència elite o són menors de 30 anys. Qualsevol persona major de 30 anys pot participar en aquesta categoria si ho decideix, sempre i quan tingui llicència elite, o bé en la categoria de la seva edat. NO POT PARTICIPAR EN 2 CATEGORIES, HAURÀ DE TRIAR-HO EN LA INSCRIPCIÓ.

§ Lumberjane: La categoria en la qual participen totes les dones de forma individual.

§ Lumberjack 30: Com el seu nom indica, en aquesta categoria participen els corredors que tenen entre 30 i 39 anys.

§ Lumberjack 40: Com el seu nom indica, en aquesta categoria participen els corredors que tenen entre 40 i 49 anys.

§ Lumberjack 50: Com el seu nom indica, en aquesta categoria participen els corredors que tenen entre 50 i 59 anys.

§ Lumberjack 60: Com el seu nom indica, en aquesta categoria participen els corredors que tenen entre 60 i 160 anys.

§ Authentic lumberjack: Categoria especial en la qual participen aquells que realitzen totes les etapes vestits amb texans i una camisa de de debò (no val el maillot de HARDBIKE).

§ Two-person Team Men: Categoria de parelles d'homes.

§ Two-person Team Mixed: Categoria de parelles mixtes.

§ Two-person Team Women: Categoria de parelles de dones.

§ E-bike: Aquesta categoria tindrà podis o no, depenent de la seva participació. Per poder optar al podi, ha de tenir una participació mínima de 15 corredors.

Totes les categories abans descrites han de tenir una participació mínima de 3 integrants, en cas que no n'hi hagi prou, la categoria quedaria deserta per manca de competència.


MATERIAL OBLIGATORI

Per al bon funcionament de la prova, és obligatori el següent material:

§ GPS: És obligatori per poder seguir el recorregut, ja que només estaran marcats els punts conflictius d'accés a carreteres i els punts de dificultat afegida que han de ser marcats perquè el corredor n'avingui coneixement.

§ Manta tèrmica i paravents: Com que la prova es desenvolupa en un entorn d'alta muntanya, l'organització inclou com a material obligatori una manta tèrmica i un paravents. L'organització informarà els participants de la necessitat o no de portar aquest material segons les condicions de la jornada. Aquesta comunicació es farà a través del canal de telegram de HARDBIKE 2024 (https://t.me/hardbike2024).

§ Xiulet: És obligatori portar-lo per poder alertar en cas d'accident i que els altres participants ho escoltin correctament.

§ Gels i barretes marcades: És obligatori que el corredor marqui tot el seu material nutricional amb el seu número de dorsal.

Tot el material obligatori per a HARDBIKE 2024 no té excepció alguna. Si un corredor no disposa d'aquest material, serà expulsat de la prova.


CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ


Un cop el corredor hagi procedit amb la seva inscripció, rebrà un correu de confirmació de la mateixa, que haurà de guardar per si hi hagués qualsevol cosa. Al correu electrònic facilitat a l'organització, se li anirà enviant tota la informació prèvia a la prova, perquè així la pugui conèixer i gestionar amb temps.

En cas de voler cancel·lar la inscripció, el corredor haurà de saber que depenent de la data, se li retornarà una quantitat o una altra:

- Abans del 2 d'abril: Reemborsament del 70% 

- Abans del 2 de maig: Reemborsament del 50% 

- Abans del 2 de juny: Reemborsament del 30%


Si el corredor no pot assistir i vol canviar el nom del participant, haurà de posar-se en contacte amb l'organització per dur a terme aquest canvi, que tindrà un cost de 30€ si el canvi es fa abans del 10 d'abril i de 50€ en cas que sigui posterior a aquesta data. Per poder garantir la talla dels obsequis, aquest contacte haurà de ser anterior al 10 d'abril, si no ho és, l'organització no podrà garantir al participant la seva talla. També existeix la possibilitat de traspassar la inscripció per a l'any següent; en aquest cas, el corredor haurà de pagar en l'edició següent 50€ de despeses derivades del canvi.

Qualsevol canvi en la inscripció del participant s'haurà de formalitzar directament al següent correu [email protected], indicant en el seu enunciat si es tracta d'un canvi (Canvi inscripció dorsal "posar nom de la persona"), o bé si es tracta de postponer la seva participació a l'edició següent (Posposar inscripció dorsal "posar nom de la persona"). En aquest segon cas, el corredor ha de saber que només es permet posposar la mateixa un any, no podent "eternitzar" la seva presència durant reiterades edicions.

Finalment, cal indicar que davant qualsevol lesió greu que impossibiliti la participació, HARDBIKE farà la devolució de l'import pagat (menys les despeses derivades de la mateixa, és a dir, 10€). Per això, el participant haurà d'enviar un correu electrònic a [email protected], indicant en el seu enunciat "Lesió participant dorsal "posar nom de la persona", dins d'aquest correu s'haurà d'adjuntar la informació facilitada pels serveis mèdics (radiografies, etc.). En cas de no poder justificar la lesió amb proves, l'organització no podrà procedir amb la devolució; si tot és correcte, com s'indica anteriorment, es retornarà al corredor la quantitat pagada menys 10€ de despeses derivades de la gestió de les inscripcions. En cas de ser una inscripció per parelles, es retornarà la inscripció en els termes indicats a la persona que no pugui venir, l'altra inscripció es passarà a format individual.

Segons la normativa actual, ser positiu de la covid no representa un motiu vàlid per a la cancel·lació de la inscripció d'un participant.

Tal com s'especifica anteriorment en les característiques de la prova, HARDBIKE en cap cas s'anul·larà, sinó que s'adaptarà a la situació que es doni en el moment de la seva celebració; per això, al no anul·lar-se, les condicions de cancel·lació són les descrites dins d'aquest punt.

Qualsevol canvi en la inscripció NOMÉS es respondrà si s'utilitza la via de comunicació del correu electrònic descrit anteriorment; cap altra via (ja sigui mòbil, Facebook, Instagram) serà vàlida per poder facilitar aquesta informació.

Cistella

La cistella està buida.